ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website makemydaynijmegen.nl en op alle aanbiedingen en offertes en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en makemydaynijmegen.nl.

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Make My Day kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van het pakket. Voor bestellingen boven de €50,00 worden geen verzendkosten gerekend. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald. Ook de kosten van een retourzending worden niet vergoed. 

Artikel 3 - Gegevens

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

3.2 Make My Day garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3 Make My Day zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Make My Day van uw bestelling.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Make My Day is geaccepteerd.

Artikel 5 - Levering

5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. 

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

Artikel 6 - Risico tijdens transport

6.1 Gedurende het transport van de producten zal Make My Day het risico dragen in geval van schade. De artikelen worden met Velocity Track & Trace verzonden.
Via www.velocity.nl is de zending te volgen. Is het pakket afgeleverd volgens Velocity, dan dient er zelf contact opgenomen te worden met Velocity, telefoonnummer: 024 – 32 44 990.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst tot 14 dagen van het betreffende product te ontbinden. Make My Day zal binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren. Mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor de rekening van de klant.

7.3 Oorbellen, beachwear en lingerie worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Make My Day.

Artikel 8 - Garanties

8.1 Make My Day garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties. Daarnaast bieden wij een garantietermijn van 3 maanden bij fabrieksfouten aan, hieronder vallen geen normale gebruikssporen.

8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal Make My Day binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Make My Day ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.

8.4 Na verloop van de in artikel 8.1 genoemde garantietermijn is Make My Day gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Make My Day, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1 Make My Day blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 - Betaling

10.1 Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt kiezen om te betalen met IDEAL, PayPal of creditcard.

10.2 Make My Day gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor is ontvangen.

Artikel 11 - Incassokosten

11.1 Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Make My Day niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Make My Day moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Make My Day kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Make My Day, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Make My Day niet gelieerd is.

12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 Indien door Make My Day geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Make My Day jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van Make My Day voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

13.3 Make My Day sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Make My Day, waaronder de Website, door een derde.

Artikel 14 - Overmacht

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15 - Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van Make My Day geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 Make My Day is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Make My Day zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Make My Day aangepast worden. Make My Day adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. BTW is NL855912820B01 KvK is 64940144.